Pensioentekort voor lijfrentepremie-aftrek voortaan berekenen met inkomen en pensioenaangroei van vo

8 april 2003 | Ministerie van Financiën | besluit | WDB 2003-00145 M

Naar aanleiding van een door de Tweede Kamer aangenomen amendement zal de berekening van een eventueel pensioentekort worden gebaseerd op de pensioenaangroei in het jaar vóór het kalenderjaar waarin de belastingplichtige de aftrek van betaalde lijfrentepremie wil laten plaatsvinden. Vooruitlopende op een aangekondigde wetswijziging, waarbij het mogelijk wordt om ook van de inkomensgegevens van het voorafgaande jaar uit te gaan voor de berekening van het pensioentekort, keurt de staatssecretaris van Financiën goed, dat met ingang van 2003 de pensioentekorttoets wordt uitgevoerd aan de hand van de inkomensgegevens van 2002 en de pensioenaangroei in 2002. De belastingplichtige heeft in 2003 de keuze uit de bestaande wettelijke regeling en de nieuwe regeling. Betaling van premie, die binnen drie maanden na het einde van een kalenderjaar wordt betaald, mag worden aangemerkt als premie van het kalenderjaar. Voor 2003 geldt een termijn van 6 maanden. Dat houdt in, dat premies, die voor 1 juli 2004 zijn betaald, in aftrek kunnen worden gebracht op het inkomen van 2003.